Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo


 

Szydłowo, dnia 14 lutego 2020 r.

 

GK.271.1.2020.MK(17)  

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: „Budowy sieci kanalizacji deszczowej ul. Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo”.

  

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający – Gmina Szydłowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

 „Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski z siedzibą Kaki Mroczki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

 

nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena

Ilość otrzymanych punktów w kryterium gwarancja

Ilość otrzymanych punktów

1

„Plast-Bud” Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka jawna

ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów

47,9

33,33

81,23

2

Zakład projektowo wykonawczy usług wod-kan c.o., gazu „Art.-Haus” Artur Hausman

ul. Okólna 33, 06-500 Mława

59,34

33,33

92,67

3

PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec Spółka Cywilna

ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk

41,14

40,00

81,14

4

Spółdzielnia kółek rolniczych w Rybnie

ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno

50,80

40,00

90,80

5

Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych, handlu i usług, M.M Młyńscy Spółka jawna.

ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów

44,79

26,67

71,46

6

Krusz-Bet Plus Spółka z o.o. Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna

58,94

33,33

92,27

7

„Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała

60,00

40,00

100,00

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 3. Informacja o dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy,

 4. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy,

 5. Informacja o unieważnieniu postępowania- nie dotyczy.

 

 

 

 Wóit Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski

 

 


 Szydłowo, dnia 3 lutego 2020 r.

 

 

GK.271.1.2020.MK(11)

WSZYSCY WYKONAWCY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10:15 podczas otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo podano do wiadomości następujące informacje dotyczące otwarcia ofert.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

„Plast-Bud” Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka jawna

ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów

366.481,38

15.05.2020

60 mies.

30 dni

2

Zakład projektowo wykonawczy usług wod-kan c.o., gazu „Art.-Haus” Artur Hausman

ul. Okólna 33, 06-500 Mława

295843,15

15.05.2020

60 mies.

30 dni

3

PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec Spółka Cywilna

ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk

426645,18

15.05.2020

72 mies.

30 dni

4

Spółdzielnia kółek rolniczych w Rybnie

ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno

345570,32

15.05.2020

72 mies.

30 dni

5

Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych, handlu i usług, M.M Młyńscy Spółka jawna.

ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów

391878,62

15.05.2020

48 mies.

30 dni

6

Krusz-Bet Plus Spółka z o.o. Sp.k.

Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia Kościelna

297831,01

15.05.2020

60 mies.

30 dni

7

„Gutbruk” inż. Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18, 06-316 Krzynowłoga Mała

292565,94

15.05.2020

72 mies.

30 dni

 

Ponadto Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że na realizację zamówienia zamierz przeznaczyć kwotę 350.000,00 zł.

 

Z poważaniem

Wiesław Boczkowski

Wójt Gminy Szydłowo


 

 Zapytanie do treści SIWZ:

 

W dniu 28 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Szydłowo wpłynęło zapytanie do treści SIWZ o następującej treści:

 

 1. Zgodnie  z dokumentacją projektową  odcinek rurociągu od studni D13 do istniejących wpustów ulicznych  należy  wykonać  w   obrębie istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi  gminnej. Czy wykonawca powinien  w  ofercie  przewidzieć  demontaż  i  odtworzenie nawierzchni drogowych, prosimy  o skorygowanie  przedmiarów  o konieczny do wykonania zakres prac.
 2. Większa  część sieci kanalizacji deszczowej została zaprojektowana w poboczu  drogi gminnej. W jakim  zakresie  powinien zostać odtworzony  i zagospodarowany  teren po wykonanych  robotach.  Prosimy o  skorygowanie przedmiarów   robót o prace związane z zagospodarowaniem  i odtworzeniem  terenu po wykonanych  robotach sanitarnych.
 3. Odcinek  od studni D1 do studni D2  zaprojektowany został w terenie gdzie występują liczne  drzewa i krzaki. Czy  wykonawca    powinien   w ofercie  przewidzieć roboty  związane  z    wycinką   drzew   i  krzaków  oraz  usunięciem   karpin. Prosimy   o  skorygowanie   przedmiarów  o w/w zakres robót.

 

Odpowiedz:

Przejścia pod drogami bitumicznymi należy wykonać przeciskami lub wykorzystać istniejące już przejścia. Wykonanie sieci w nawierzchni naturalnej należy wykonać zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Tak jak odcinek od studni D 1 do studni D 2.Zapytanie do treści SIWZ:

W dniu 21 stycznia 2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Szydłowo zapytanie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo” o następującej treści:

W   nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego przez  Gminę  Szydłowo prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  Publicznych     (Dz.u. z 2010 r. nr 113 z późn. zm) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów do specyfikacji istotnych warunków zamówień:

1. W opisie przedmiotu zamówienia  do budowy  kanalizacji deszczowej są zaprojektowane rury PP SN10  zaś w dokumentacji projektowej i na profilach rury  PP SN8.

Proszę o wyjaśnienie których z w/w rur będzie wymagał Zamawiający.

W odpowiedzi na powyższe informujemy, że do budowy kanalizacji deszczowej należy przyjąć rury PP SN10.


 


 

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 502948-N-2020 z dnia 2020-01-15 r. 

 

Gmina Szydłowo: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 13037847900000, ul. Mazowiecka  61  , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
 Adres strony internetowej (URL): https://bip.szydlowo-maz.pl/
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemny
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Świerkowej i Akacjowej w miejscowości Szydłowo
Numer referencyjny:  GK.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej i Świerkowej w miejscowości Szydłowo. Szczegółowo przedmiot robót został opisany w Części III SIWZ oraz załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej.
II.5) Główny kod CPV:  45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:     lub   dniach: 
lub
data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-15
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 450 000,00zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanych o charakterze i trudności wykonania takim samym jak zamówione roboty o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto, Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do SIWZ . 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ );wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000,00zł 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:  godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji; 6) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót; 7) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; 8) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 9) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Opublikowano: 15 stycznia 2020 11:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków [594.5 KB]

Kosztorys ofertowy [274.81 KB]

Dokumentacja techniczna [2.84 MB]

Wyświetleń: 2293

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl