Przetarg nieograniczony na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo


Szydłowo, dnia 30 grudnia 2019 r.

GK.271.7.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szydłowo” została wybrana oferta:

NOVAGO Sp. z o.o.

ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Liczba uzyskanych punktów: 100 ( w tym kryterium cena-60 pkt, kryterium termin płatności – 40 pkt.)

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. W rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy PZP uznać należy za najkorzystniejszą.

 

WÓJT GMINY

Wiesław Boczkowski


 


W dniu 10 grudnia 2019 r. wpłynęło zapytanie do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy Szydłowo o następującej treści:

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwraca się z wnioskiem o wniesienie zmian w załączniku nr 1 do SIWZ ” Opis przedmiotu zamówienia”:

 

  1. W podpunkcie 4) załącznika nr 1 do SIWZ :

 

4) „ zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny , chemikalia, zużyte opony

 

Wnioskujemy o dodanie zapisu „zużyte opony od samochodów osobowych”

 

  1. W podpunkcie 7) załącznika nr 1 do SIWZ :

 

7) Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót  odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK; odpady niespełniające powyższych kryteriów przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą.

 

Odbieranie odpadów, o których mowa w pkt 1-5 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę, z którym Gmina Szydłowo zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, bioodpady, odpady tekstyliów i odzieży do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gmina Szydłowo poda do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy Szydłowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Wnioskujemy o usuniecie zapisu lub jego zmianę „ odpady niespełniające powyższych kryteriów przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą” na zapis” odpady niespełniające powyższych kryteriów przedsiębiorca może odebrać za dodatkową opłatą”

Wnioskujemy również o dodanie zapisu „Zużyte opony od samochodów osobowych”

 

 

  1. W podpunkcie „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych” załącznika nr 1 do SIWZ :

 

„Wykonawca na własny koszt zorganizuje i uruchomi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Szydłowo z godzinami pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Zamawiający dopuszcza uruchomienie PSZOK przez Wykonawcę w miejscu oddalonym nie więcej niż 20 km od granicy Gminy Szydłowo.

Punkt powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.

Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniami czynników atmosferycznych.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą:

papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży.

W ramach zamówienia Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednie pojemniki lub kontenery tak, aby zapewnić prawidłową segregację odpadów komunalnych na czas świadczenia usługi, tj. od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wykonawca będzie prowadził dodatkową ewidencję odpadów przywożonych przez mieszkańców gminy Szydłowo.”

 

Wnioskujemy o usuniecie zapisu „oraz w soboty od 8.00 do 12.00”

Wnioskujemy również o dodanie zapisu „Zużyte opony od samochodów osobowych”

 

Po analizie zapytania do treści SIWZ Urząd Gminy Szydłowo rozpatruje pozytywnie wniosek przedsiębiorcy o wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 SIWZ ” Opis przedmiotu zamówienia” i wprowadza zmiany zgodnie z wnioskiem.

  

Ogłoszenie nr 631366-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Gmina Szydłowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 13037847900000, ul. Mazowiecka  61 , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.szydlowo-maz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szydłowo
Numer referencyjny: GK.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p.n.: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SZYDŁOWO, polegającej na: 1) Systematycznym odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo, 2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – (w systemie wystawki) zbiórka odpadów i ich odbiór z posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90510000-2
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że; a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Szydłowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); b) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 41) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Marszałka Województwa dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że; a) będzie dysponował na czas realizacji zadania następującym sprzętem: - co najmniej 2 –ma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - co najmniej 2-ma samochodami skrzyniowymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; b) będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Szydłowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Szydłowo na terenie do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.3.2.a – jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Szydłowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); b) Aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z ( art.41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.); c) Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Marszałka Województwa dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, e) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. f) Opis bazy magazynowo – transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zapleczem – sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. g) Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy , Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny , czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów , wraz z zobowiązaniem tych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, żąda dokumentów , które określają: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu , - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolność i dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 1) z uwagi na niezależne od stron okoliczności – nieprzewidziane zmiany, wypadki losowe, dotyczące przedmiotu umowy oraz osób kluczowych dla realizacji umowy, 2) gdy zmianie uległy stawki podatku VAT, 3) wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w stosunku do SIWZ w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 3. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej: utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie lub w SIWZ. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Opublikowano: 03 grudnia 2019 12:42

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [47.71 KB]

Opis przedmiotu zamówienia [29.21 KB]

Formularz cenowy [23.13 KB]

Wzór umowy [33.77 KB]

Wzór protokołu wykonania usługi [14.8 KB]

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [12.88 KB]

Oświadczenie o braku podstawa do wykluczenia [14.88 KB]

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej [13.3 KB]

Wykaz narzędzi [13.13 KB]

Opis bazy transportowej [13.01 KB]

Formularz oferty [18.56 KB]

Wzór umowy powierzenia danych osobowych [20.99 KB]

Informacja z otwarcia ofert [284.29 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [262.21 KB]

Wyświetleń: 2454

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl