Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni na terenie Gminy Szydłowo

Szydłowo, dnia 29 kwietnia 2019 r.

 GK.271.4.2019

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 92 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)) Gmina Szydłowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo.

 

W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

W postępowaniu uczestniczy inni wykonawcy:

Koptrans s.c

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

Firmy osiągnęły następującą punktację w kryteriach ustalonych przez Zamawiającego:

 

Punktacja za cenę

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena łączna

Wyliczenie

Waga kryterium

Łączna ilość punktów

1

Koptrans s.c

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

134.316,00

109.347,00x 60

134.316,00

= 48,84

60%

48,84

2

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

109.347,00

109.347,00 x 60

109.347,00

= 60,00

60%

60,00

 

 

 

Punktacja za termin płatności faktury

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Termin płatności

Wyliczenie

Waga kryterium

Łączna ilość punktów

1

Koptrans s.c

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

30 dni

30 x 40

30

= 40

40%

40,00

2

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

30 dni

30 x 40

30

= 40

40%

40,00

 

Łączna ilość punktów

 

Nazwa Wykonawcy

Nazwa kryterium

Cena

Termin płatności

Łącznie:

Koptrans s.c

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

48,84

40,00

88,84

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20

06-500 Mława

60,00

40,00

100,00

 

Zamawiający nie wykluczył oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 13 maja 2019 r.

 

 Wiesław Boczkowski

Wójt Gminy Szydłowo

 


 

INFORMACJA

 

z otwarcia ofert

 

 

 

Gmina Szydłowo, działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo”.

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył środki w wysokości 100.000,00 zł

 

W terminie składania ofert tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. godzina 10:00 wpłynęły następujące oferty:  

 

Oferta nr 1

 

KOPTRANS s.c.

 

ul. Reutta 16 B

 

06-400 Ciechanów

 

Cena oferty: 134.316,00 zł.

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 24.12.2019 r.

 

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

 Oferta nr 2

 

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński

 

ul. Ciechanowska 20

 

06-500 Mława

 

Cena oferty: 109.347,00 zł.

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 24.12.2019 r.

 

Termin płatności: 30 dni

 

Z up. Wójta

 

   Marcin Kłobucki

 Ogłoszenie nr 533065-N-2019 z dnia 2019-04-03 r.  

Gmina Szydłowo: Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 13037847900000, ul. Mazowiecka  61  , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.szydlowo-maz.pl/
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo
Numer referencyjny:  GK.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi p.n.: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni naturalnej na terenie Gminy Szydłowo, polegającej na: a) równanie mechaniczne dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem walcem samojezdnym - średnia szerokość dróg wynosi 4 m - powierzchnia równanych dróg wynosi 16.000 m2. b) żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym – wbudowanie 1100 ton kruszywa naturalnego. c) mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy. wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi oraz zagęszczaniem walcem samojezdnym – wbudowanie 900 ton tłucznia naturalnego lub betonowego, Gmina Szydłowo, posiada ponad 80 km dróg o nawierzchni naturalnej. Wielkość prac stanowi ilość szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi.  

II.5) Główny kod CPV:  45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  
Waluta:

 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień przewidywanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 50% zamówienia podstawowego  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach:     lub   dniach:  
lub
data rozpoczęcia: lub  zakończenia:   

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-24

II.9) Informacje dodatkowe:   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający wykaże, że posiada równiarkę do równania dróg, walec samojezdny oraz co najmniej dwa pojazdy do transportu materiału o nośności powyżej 20 ton .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 7.3.2.a – jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:  godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:

 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany stawki podatku VAT, 2) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 3) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-04-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 12:01

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [56.77 KB]

Załącznik nr 1 [41.25 KB]

Załącznik nr 2 [15.27 KB]

Załącznik nr 3 [17.65 KB]

Załącznik nr 4 [26.41 KB]

Załącznik nr 5 [26.83 KB]

Załącznik nr 6 [32.63 KB]

Klauzula RODO [16.3 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [580.71 KB]

Wyświetleń: 423

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl