Przetarg nieograniczony ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022


Szydłowo, dnia 15 marca 2018 roku

 Nr postępowania: GK.271.1.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Szydłowo zawiadamia że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25 marca 2019 r. do 24 marca 2022 r. na wykonawcę zamówienia została wybrana firma:
UNIQA Towarzystwo ubezpieczeń S.A.
Przedstawicielstwo w Poznaniu
ul. Generała T. Kutrzeby 12 A/101
61-719 Poznań
Uczestniczące w postępowaniu firmy osiągnęły następującą punktację:
Punktacja za kryterium Cena:
 
Lp.
Nazwa zakładu ubezpieczeń
Waga kryterium
Łączna ilość punktów
1
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
60%
52,15
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu , ul. Gen. T.Kutrzeby 12 A/101, 61-719 Poznań
60%
60,00
3
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Mławie, ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława
60%
53,66
Punktacja za kryterium: Franszyzy:
Lp.
Nazwa zakładu ubezpieczeń
Waga kryterium
Łączna ilość punktów
1
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
10%
10,00
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu , ul. Gen. T.Kutrzeby 12 A/101, 61-719 Poznań
10%
10,00
3
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Mławie, ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława
10%
10,00
 Punktacja za kryterium: Zaakceptowane klauzule dodatkowe: 
 
Lp.
Nazwa zakładu ubezpieczeń
Waga kryterium
Łączna ilość punktów
1
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
30%
18,30
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu , ul. Gen. T.Kutrzeby 12 A/101, 61-719 Poznań
30%
19,80
3
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Mławie, ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława
30%
16,80
Łączna punktacja wyniosła:
 
Lp.
Nazwa zakładu ubezpieczeń
Łączna ilość punktów
1
Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
80,45
2
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu , ul. Gen. T.Kutrzeby 12 A/101, 61-719 Poznań
89,80
3
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Mławie, ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława
80,46
W prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona lub odrzucona żadna oferta.  Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 22 marca 2019 roku. 

Wójt Gminy
Wiesław Boczkowski

 INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

Działając na podstawie artykułu 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Szydłowo  informuje że w  dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25 marca 2019 r. do 24 marca 2022 roku.

Zamawiający na wyżej wymienione zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

  1. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
  2. Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Poznaniu , ul. Gen. T.Kutrzeby 12 A/101, 61-719 Poznań,

  3. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Mławie, ul. Żwirki 21B, 06-500 Mława.

Wykonawcy zaoferowali wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

1.         Balcia Insurance SE -113244,00 zł

2.         Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – 98418,00 zł

3.         Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW-110053,00 zł

 Wójt Gminy Szydłowo

Wiesław Boczkowski
WSZYSCY WYKONAWCYW oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo  udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022”.

Pytanie nr 1
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Odpowiedź
Zakres ubezpieczenia z poprzedniego okresu ubezpieczenia nie odbiegał znacząco od zakresu opisanego w SIWZ. Różnice dotyczą mi. zmiany sum ubezpieczenia mienia (zwłaszcza budynków i pojazdów) i niewielkich zmian w zakresie ochrony. Franszyzy i udziały własne w szkodach były zniesione (z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie czystych strat finansowych gdzie franszyza redukcyjna wynosiła 1.000 zł, nie było tego rodzaju szkód).

Pytanie nr 2
Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

Odpowiedź
Przeglądy wiat przystankowych prowadzone są raz w roku w okresie wiosennym. Z oględzin nie jest sporządzany protokół.

Pytanie nr 3
Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata.

Odpowiedź
Inwestycjami jakie będą przeprowadzone w Gminie przez najbliższe 3 lata są m.in:
- modernizacja dróg: Szydłówek – Nowa Wieś, Dębsk – Krzywonoś, oraz dróg w Marianowie i w Krzywonosi,
- przebudowa świetlic wiejskich w Giedni i Piegłowie Wsi,
- budowa hali sportowej w Nosarzewie Borowym,
- budowa wodociągów,
- budowa skrzyżowania na drodze gminnej w Kluszewie,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa odwodnienia ul. Akacjowej w Szydłowie,
- budowa biska w Dębsku
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa terenów rekreacyjnych i otwartych stref aktywności.
Łączna wartość inwestycji to ok. 5.000.000,00 zł.

Pytanie nr 4
Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:
Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Do ważnych powodów należą:
1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5
Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.


Szydłowo, dnia 28.02.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający: Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022”.

Pytania do całego zamówienia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź
Tak, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w punkcie 9 SIWZ.

Pytanie nr 2
Prosimy o wykreślenie z treści pkt 11 SIWZ zapisu „W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego”.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4
Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź
Tak, zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada zezwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 5
Pokrycie dachów – prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp.

Odpowiedź
Informacja o pokryciu dachów została zawarta w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Zamawiający nie posiada budynków krytych w sposób określony w pytaniu.

Pytanie nr 6
Prosimy o informacje czy od 1997 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź
Powodzi we wskazanym okresie nie było.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje czy od 2010 r. (włącznie) w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dotkniętych nimi lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat.

Odpowiedź
W ubezpieczonych lokalizacjach nie było tego typu szkód.

Pytanie nr 8
W związku z zapisem na str.34-35 SIWZ, wg którego ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko ma być objęte wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna, w tym drogowa – prosimy o podanie wartości księgowej lub odtworzeniowej ww. przedmiotów. Bowiem mimo ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka, do oceny ryzyka i kalkulacji składki niezbędne jest określenie wartości tychże przedmiotów, co umożliwi oszacowanie ekspozycji na szkodę.

Odpowiedź
Wartość mienia wskazanego w pytaniu wynosi ok. 50 mln. zł

Pytanie nr 9
Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź
Zamawiający posiada przepusty, nie posiada wiaduktów i mostów.

Pytanie nr 10
W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu.

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada mostów.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka śniegu, w tym zalania w wyniku topnienia śniegu lub lodu, a także szkody powstałe pod wpływem jego ciężaru. Proponujemy limit w wysokości 200 000,00 zł.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Proponujemy limit w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie będą wysypiska lub składowiska odpadów a także sortownie, spalarnie lub inne budynki, w których prowadzona jest działalność związana utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że podstawowa segregacja odpadów może się obywać w każdej lokalizacji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ jest zapis „suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia” chodzi o podlimit sumy gwarancyjnej, a nie odrębną sumę gwarancyjną.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych czy placówek oświatowych).

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź
Zamawiający nie planuje przeprowadzania tego typu imprez i nie wymaga żeby zakres ochrony obejmował szkody wyrządzone podczas organizacji imprez opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 5
Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych

Odpowiedź
SIWZ nie zawiera uregulowań w tym zakresie w związku z powyższym w tym zakresie zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź
SIWZ nie zawiera uregulowań w tym zakresie. W związku z powyższym w tym zakresie zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że szkody wynikające z podstawowej segregacji odpadów winny być objęte ochroną.

Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem, zarządzaniem wysypiskiem/składowiskiem śmieci/odpadów.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9
Jeżeli Zamawiający posiada/użytkuje/zarządza/administruje wysypiskiem/składowiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub sortownią odpadów to prosimy podanie poniższych informacji:
a. Gdzie się znajduję – adres
b. Od kiedy funkcjonuje
c. Na jak dużym obszarze
d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie tych obiektów.

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada/użytkuje/zarządza/administruje wysypiskiem/składowiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów i/lub sortownią odpadów.

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość w zakresie OC obejmuje wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia i że brak jest rezerw szkodowych.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, jak koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty obrony sądowej, koszty poniesione w celu zmniejszenia szkody, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony będzie obejmować koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody, o ile będą one poniesione w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego oraz będą udokumentowane i celowe, chociażby okazały się nieskuteczne.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14
Prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Wykonawcę prawa do regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym lub informację o tych podmiotach.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednostkami powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z zamawiającym są jednostki organizacyjne gminy, zakłady budżetowe Gminy oraz spółki w których Gmina Szydłowo ma powyżej 50% udziałów lub akcji.

Pytanie nr 15
Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczenia OC będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała – nie oznacza, że suma gwarancyjna i/lub podlimity mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana polegająca na włączeniu do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC nowych jednostek (innych niż wskazanie aktualnie w SIWZ) będzie wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że nowe jednostki mogą zostać włączone do ochrony w zakresie ubezpieczenia OC, pod warunkiem że rodzaj i zakres ich działalności będzie tożsamy ze zgłoszonym aktualnie do ubezpieczenia oraz będą spełniać minimalne obowiązujące wymogi zabezpieczeń.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

Pytanie nr 1
Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2
Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku niedoubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania.”.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia AC zapisu: „gwarantowana suma ubezpieczenia”.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyłączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5
W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślnie zapisu: „Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu w stosunku do:
- pracowników ubezpieczającego / ubezpieczonego niezależnie od formy zatrudnienia,
- stażystów, praktykantów, wolontariuszy którym powierzono wykonywanie pracy, osoby skierowane do wykonywania prac na rzecz ubezpieczającego / ubezpieczonego,
- podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym.”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację powyższego zapisu poprzez dodanie „z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7
Prosimy o modyfikację klauzuli zgłaszania szkód w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: „zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód” poprzez dodanie „nie dotyczy szkód kradzieżowych, do zgłaszania których zastosowanie mają OWU wykonawcy”.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej SIWZ, a składka naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata temporis”, bez stosowania tabeli frykcyjnej). Z wyłączeniem Assi gdzie pobieramy składkę roczną.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej - w AC do 400 000,00 zł

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.


 

Ogłoszenie nr 518645-N-2019 z dnia 2019-02-26 r.

Gmina Szydłowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowo, krajowy numer identyfikacyjny 13037847900000, ul. Mazowiecka  61 , 06-516  Szydłowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 655-40-19, e-mail mklobucki@szydlowo-maz.pl, klobucki@wp.pl, faks 23 654-93-28.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.szydlowo-maz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.szydlowo-maz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowo w okresie od 25.03.2019 do 24.03.2022
Numer referencyjny: GK.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS).

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515000-3
66515100-4
66515200-5
66515400-7
66516000-0
66516100-1
66514110-0
66516400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia będzie doubezpieczenie dodatkowych przedmiotów ubezpieczenia nie objętych przedmiotem niniejszego postępowania w których posiadanie wejdzie zamawiający lub jego jednostki organizacyjne w trakcie trwania okresu ubezpieczenia lub zwiększenie sum ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń objętych zamówieniem podstawowym lub doubezpieczenie dodatkowych osób do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług warunków i stawek nie mniej korzystnych dla zamawiającego niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-03-25 2022-03-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 999), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik B do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik B do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wskazane w art. 22 ust. 1b ustawy warunki udziału w postępowaniu. Dokument ten, zgodnie z załączonym wzorem będzie stanowić załącznik do oferty, (oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu) – załącznik B do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy lub wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie o przynależności do tej same grupy kapitałowej) – załącznik C do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, w tym okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem pkt 8.7).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena łączna 60,00
zaakceptowane klauzule dodatkowe 30,00
oferowane franszyzy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 – 6 ustawy a także w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – na wniosek ubezpieczającego, 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia – proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała , 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała. 4) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku zmiany liczby ubezpieczonych w stosunku do zapisanej w SIWZ – proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała. 5) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe objęte niniejszym postępowaniem podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku – składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 7) zmiany związane z włączeniem do ochrony ubezpieczeniowej jednostek powstałych lub przekształconych w trakcie obowiązywania umowy bądź wyłączeniem jednostek zlikwidowanych, 8) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Opublikowano: 26 lutego 2019 13:41

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [229.63 KB]

Załacznik A [119 KB]

Załacznik B [85.5 KB]

Załacznik C [86.5 KB]

Załacznik D [52 KB]

Wykazy mienia Urząd Gminy [48 KB]

Wykazy mienia GOPS [32.5 KB]

Wykazy mienia Biblioteka [32.5 KB]

Wykazy mienia SP Szydłowo [38 KB]

Wykazy mienia SP Dębsk [37 KB]

Wykazy mienia SP Nosarzewo Borowe [41 KB]

Wyświetleń: 113

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl