Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

logo


logankrus.png

Informacja o  niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do  KRUS


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania
się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania  powypadkowego,  na  które składa  się ustalenie rzeczywistych  przyczyn,
okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem  warunków- wypłata świadczenia.

W  praktyce rolnicy bardzo  często zgłaszają zdarzenia wypadkowe  z  dość   znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone  na  szeroką skalę przez KRUS akcje  informacyjne
o bezzwłocznym  informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad polowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego
zaistnienia. Zwłoka w  zawiadomieniu KRUS o  zdarzeniu jest poważnym    problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo
często, ze względu na  upływ czasu, ma  ona wpływ na  ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego
postępowania  powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanegoi jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek  można  zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty,  telefonu lub  poczty elektronicznej, Do przyjęcia zgłoszenia
upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS  w  Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas  pracy w  gospodarstwie  rolnym o zgłaszaniu zdarzenia
bezzwłocznie.

Opublikowano: 26 czerwca 2020 11:06

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 194

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl