Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierzątOgłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Szydłowo uprzejmie informuje, że do dnia  30 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

 

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Szydłowo

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie zwraca uwagę, aby wyznaczeni rzeczoznawcy na co dzień nie mieli styczności z trzodą chlewną.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

1)imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu 23 6554019 wew.48

 

 

 

 

 

Szydłowo dn.17.04 2020 r.

 

 

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 17 kwietnia 2020 11:09

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_powolanie_na_rzeczoznawce_w_sprawie_szacowania_wartosci_zwierzat_.docx [13.34 KB]

wniosek_o_powolanie_na_rzeczoznawce.docx [11.22 KB]

oswiadczenie.docx [10.92 KB]

Wyświetleń: 187

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl