Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży


ZAPROSZENIE

dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.


Wójt Gminy Szydłowo, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r. poz. 1078 ze zm.)


zaprasza


podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży - uczniów szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowo:


L.p.

Pełna nazwa instytucji

Liczba uczniów (stan na 1 września 2019r)

1.

Szkoła Podstawowa im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie, ul. Szkolna 2, 06-516 Szydłowo

182

2.

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym, Nosarzewo Borowe 34, 06-516 Szydłowo

125

3

Szkoła Podstawowa w Dębsku, Dębsk 104, 06-516 Szydłowo

68

 

Razem

375

 W skazana liczba uczniów jest szacunkowa i może nieznacznie ulec zmianie.

 I. Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami:

 1. Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczna nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1373. z późn. zm). w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy ww. podmiotem a organem gminy prowadzącym szkoly porozumienie, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.

3. Gmina Szydłowo przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

4. Gmina zapewnia lokal wraz z wyposażeniem na zasadach użyczenia. Gmina dopuszcza prowadzenie przez podmiot leczniczy innych świadczeń w przedmiotowym lokalu

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1 Zgłoszenie na załączonym formularzu wraz z załącznikami:

  1.  kserokopie decyzji /zaświadczenia potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  2. kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży,

  3.  oświadczenie o zatrudnianiu specjalistów, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania opieki stomatologicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej  zgłoszenie -opieka stomatologiczna nad uczniami” w Sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo od dnia 06  luty  do 14 luty 2020r. do godz. 16.00

Porozumienie zostanie zawarte od dnia 01.03.2020 r. do 30.09.2022 roku.

 

Wójt Gminy Szydłowo

/-/ Wiesław Boczkowski

Szydłowo. 07.02.2020 r.


Opublikowano: 10 lutego 2020 07:46

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

formularz oferty [22.59 KB]

Wyświetleń: 129

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl