Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych "Szydłowo"

Szydłowo dnia 7.08.2012r.

GK.6220.1.2012

 

P O S T A N O W I E NI E

 

Na podstawie art.63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 66 i art.. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami  ),w związku z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami ) a także § 3 ust. 1 pkt 6 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U.Nr 213 poz. 1397 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika Inwestora – PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 D, 80-298 Gdańsk – Pana Grzegorza Romana Bujak dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych „Szydłowo” na działkach o Nr ewidencyjnym; 12 – obręb Piegłowo; 32,17,4,7 – obręb Tyszki Bregendy; 341,303,291,292 – obręb Nosarzewo Polne.

 

P O S T A N A W I A M

Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych „Szydłowo” na działkach o Nr ewidencyjnym; 12 – obręb Piegłowo; 32,17,4,7 – obręb Tyszki Bregendy; 341,303,291,292 – obręb Nosarzewo Pole.

1). W przygotowanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy ooś, szczegółowej analizie należy poddać następujące elementy”

- zagadnienia dotyczące ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na obszary cenne przyrodniczo, znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji tj: Zieluńsko – Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, a także na dolinę rzeki Giedniówki oraz na gatunki objęte ochroną występujące w jej zasięgu według poniższych punktów, a w szczególności:

1.1 opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ( inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny, flory, istniejących oraz projektowanych obszarów podlegających ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zm. ) przy sugerowanej metodyce polegającej na określeniu:

a). listy gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej okolicach ( w promieniu 2 km od wiatraków ) w skali całego roku, wraz ze wskazaniem statusu ( lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny – żerujący lub odpoczywający na powierzchni, przelotny – nie związany z powierzchnią, zimujący );

b). charakterystyki występowania ptaków, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, w tym dokładny przebieg tras przelotów, kierunki i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się;

c). związki pomiędzy występowaniem ptaków, a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej, jesiennej, możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania w okresie lęgowym – ocena w cyklu rocznym;

d). listy gatunków nietoperzy występujących w wytypowanych przez chiropterologa miejscach, gdzie jest najwyższe prawdopodobieństwo znalezienia kolonii rozrodczych, na powierzchni planowanej inwestycji oraz w jej okolicach w skali całego roku;

e). charakterystyki występowania nietoperzy, dla których przedsięwzięcie może być istotną barierą ekologiczną, z uwzględnieniem migracji sezonowej do miejsc rozrodu i do miejsc zimowania oraz migracji na żerowiska – ocena w cyklu rocznym;

1.2 opis przewidywanych skutków dla ptaków, nietoperzy, innych zwierząt chronionych, siedlisk przyrodniczych i roślin, w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

1.3 opis analizowanych wariantów, w tym:

a). wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz minimum jednego racjonalnego wariantu alternatywnego;

b). wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

1.4 określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w/w analizowanych wariantów, w szczególności: śmiertelności w wyniku kolizji, efektu bariery dla przelotów lokalnych i długodystansowych, odstraszania od siłowni ( efektywna utrata siedlisk ) oraz fragmentacja krajobrazu związana m.in. z budową dróg serwisowych, w tym:

a). wpływ inwestycji na gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ( Głowaciński ) oraz gatunki SPEC w kategorii 1-3 (Bird Life International 2004 ) zlokalizowane na obszarze farmy oraz w sąsiedztwie inwestycji;

b). wpływ inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt ( głównie ptaków i nietoperzy )

c). wpływ inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu;

d). wpływ przedsięwzięcia w powiązaniu z innymi, położonymi w sąsiedztwie farmami wiatrowymi ( terem przedmiotowej gminy i gmin ościennych ) i innymi przedsięwzięciami na spójność sieci obszarów Natura 2000 ( kumulacja oddziaływań );

e). wpływ inwestycji na elementy sieci ekologicznej Natura 2000 ( możliwość potencjalnego, bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000; ocena skutków lokalizacji elektrowni wiatrowych dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000; możliwość ciągłego, istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na gatunki, dla których wyznaczono lub zaplanowano wyznaczenie ostoi Natura 2000; oddziaływania innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieć Natura 2000 );

f). wpływ inwestycji na inne obszary i gatunki roślin, zwierząt i grzybów podlegające ochronie prawnej;

1.5 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na:

a). cenne oraz chronione rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze;

b0. Krajobraz 9 oddziaływanie na walory krajobrazowe, wprowadzenie dominanty w postaci wież i turbin, analiza widzialności instalacji z określonych odległości, najlepiej w oparciu o numeryczny model terenu z wykorzystaniem technologii GiS );

c). wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami;

1.6 opis przewidzianych działań mających na celu zapobieganie, minimalizowanie i łagodzenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

1.7 przedstawienie zagadnień w formie graficznej, w tym:

a). przedstawienie na załączniku mapowym lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zm. ) i cennych siedlisk przyrodniczych, a także chronionych roślin i zwierząt;

b). przedstawienie na załączniku mapowym wszystkich istniejących i planowanych farm wiatrowych w przedmiotowej gminie i gminach ościennych;

1.8 przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej

1.9 przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji;

1.10 podanie źródeł informacji stanowiących podstawę do sporządzenia raportu;

1.11 na terenie projektowanej farmy wiatrowej oraz w lokalizacji racjonalnego wariantu alternatywnego należy wykonać screening ( sugeruje się wykorzystanie „Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” PSEW z roku 2008 oraz „ Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” – wersja II z grudnia 2009r. ), który może wykluczyć przedmiotową lokalizację albo określić ścieżkę monitoringu przed realizacyjnego ( częstotliwość kontroli terenowych ) dla rozpatrywania wariantów inwestycji;

1.12 w odniesieniu do oceny oddziaływania inwestycji na ptaki jak i zagadnień metodycznych dotyczących badań ptaków ( monitoring przedrealizacyjny rozpatrywanych wariantów ), sugeruje się wykorzystanie następującej metodyki, opartej o w/w wytyczne PSEW ( http://www.psew.pl/wytyczne_w_zakresie_oddziaływania_elektrowni_na_ptaki.htm ):

1). Badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki:

a). badania mają na celu oszacowanie natężenia przelotów ( lokalnych i długodystansowych ) ptaków w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności ( ptaki drapieżne i inne duże ptaki ), poznanie zmienności tych parametrów w cyklu rocznym;

powierzchnie próbne – punkty obserwacyjne zlokalizowane w obszarze inwestycji, w miejscach o dobrej widoczności ( brak lasu, wysokich drzew ), punkty obserwacyjne powinny być oddalone od siebie o około 2-3 km;

c). kontrole każdego punktu w przypadku gdy jest ich więcej niż 3 powinny trwać minimum 1 godz. obserwacji ( gdy punktów jest 2 lub 3 wówczas po min. 2 godziny obserwacji na każdym punkcie; przy jednym punkcie obserwacyjnym – min. 4 godziny ) w godzinach około południowych ( IV-VIII ) lub godzinach rannych ( pozostały okres ); podczas kolejnych wizyt terenowych obserwacje należy rozpoczynać naprzemiennie na poszczególnych punktach obserwacyjnych; w przypadku rozległych farm ( powyżej 5 km2 ), gdy punkty obserwacyjne są rozmieszczone na trasie transektów dopuszcza się naprzemienną kontrolę transektów i punktów podczas jednego przemarszu; wówczas kontrole powinny rozpoczynać się wczesnym rankiem;

d). notowane są wszystkie obserwacje ptaków widzianych w locie ( w zasięgu wzroku ) z podziałem na kategorie pułapu przelotu ( poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł; w przypadku obserwacji tego samego ptaka na różnych pułapach rejestrujemy go w każdej stwierdzonej strefie ), a w przypadku ukierunkowanego przelotu należy również uwzględnić kierunek; rejestracji podlegają również ptaki nierozpoznane co do gatunku ( wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii np. „szponiaste nieoznaczone”, „wróblowe nieoznaczone” itp. ); skowronki śpiewające w locie nie podlegają rejestracji;

e). kontrole każdego punktu – co około 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych ( III-V ) i jesiennych ( VIII-XI );

f). wyniki w formie tabeli powinny pokazywać dane z każdej kontroli ( liczba osobników na godzinę obserwacji ) w rozbiciu na poszczególne gatunki ptaków i strefę pułapu wysokości;

2). Cenzus lęgowych gatunków rzadkich i średniolicznych;

a). celem jest oszacowanie liczebności i rozmieszczenia lęgowych gatunków rzadkich i nielicznych oraz gatunków o dużych rozmiarach ciała i kolonijnych, na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

b). powierzchnia próbna: obszar farmy ( rozumiany jako teren zajęty przez wiatraki tj. w promieniu 500 m wokół poszczególnych wiatraków oraz obszar między sąsiadującymi wiatrakami ) wraz z buforem 1,5 km wokół niej;

c). kontrole: 3 kontrole dzienne – każda całości obszaru ( przełom marca i kwietnia – ze szczególnym uwzględnieniem żurawia, ptaków drapieżnych i kruka, maj oraz przełom czerwca i lipca ); dodatkowo wszystkie operacje oportunistyczne dokonywane w trakcie prac terenowych, liczenie gniazd bociana białego i ocena jego sukcesu lęgowego ( lipiec ); w kwietniu dodatkowa nocna kontrola w poszukiwaniu sów ( z zastosowaniem stymulacji głosowej ); w maju ( III dekada ) kontrola nocna nakierowana na wykrycie lęgowych chruścieli ( derkacza );

d). liczone i kartowane wszystkie ptaki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ( Głowaciński ), gatunki SPEC w kategorii 1-3 ( BirdLife International 2004 – z wyjątkiem najpospolitszych tj. skowronka, szpaka, dymówki, oknówki, wróbla, mazurka, makolągwy, muchówki szarej, sikory ubogiej, czubatki, pleszki, świstunki leśnej, białorzytki i krętogłowa ) oraz pozostałe o dużych rozmiarach ciała ( w tym np. czapla siwa, pozostałe blaszkodziobe, szponiaste i siewkowe oraz kruk ), a także wszelkie gatunki kolonijne; w buforze 2 km rejestracji nie podlegają kuropatwa, przepiórka, lerka, świergotek polny, jarzębatka, muchówka mała, gąsiorek, ortolan oraz potrzeszcz – gatunki te rejestruje się tylko na obszarze farmy;

e). wynikiem obserwacji powinna być mapa ukazująca rozmieszczenie stanowisk lęgowych/terytoriów stwierdzonych gatunków ptaków, z uwzględnieniem rozmieszczenia turbiny wiatrowej i buforu 1,5 km wokół niej;

3). Badania transektowe liczebności i składu gatunkowego;

a). celem tych badań jest uzyskanie podstawowych informacji o składzie gatunkowym awifauny użytkującej powierzchnię farmy i jej otoczenie oraz uzyskanie informacji o sposobie wykorzystania terenu przez ptaki, zagęszczeniach poszczególnych gatunków oraz zmienności obu tych parametrów w cyklu rocznym;

b). transekty pokrywające w miarę równomiernie obszar planowanej inwestycji, ich kontrola podczas kolejnych wizyt terenowych powinna rozpoczynać się naprzemiennie z różnych końców;

c). kontrole transektów w równych odstępach czasu tj. co około 6-18 dni, w zależności od ścieżki monitoringu, z nasileniem w okresie przelotów wiosennych ( III-V ) i jesiennych VIII-XI;

d). kontrole należy przeprowadzić w godzinach porannych, od wschodu słońca (IV-VIII) lub w godzinach około południowych ( pozostały okres ); w przypadku rozległych farm (powyżej 5km2 ), gdy punkty obserwacyjne są rozmieszczone na trasie transektów dopuszcza się naprzemienną kontrole transektów i punktów podczas jednego przemarszu; wówczas kontrole powinny rozpoczynać się wczesnym rankiem;

e). liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane, zgodnie ze standardową metodyką; osobno notuje się ptaki stacjonarne, a osobno lecące ( śpiewające w locie skowronki są traktowane jak ptaki stacjonarne, ptaki które siadły lub poderwały się do lotu również należy traktować jak stacjonarne ), w tym również ptaki nierozpoznane co do gatunku ( wówczas ptaki powinny być zaklasyfikowane do szerszej kategorii, np. „szponiaste nieoznaczone”, „wróblowe nieoznaczone” itp. ); ptaki w locie należy przypisać do pułapu wysokości ( poniżej zasięgu śmigieł, w zasięgu śmigieł i powyżej zasięgu śmigieł );

f). wyniki w formie tabel zawierających liczebność ptaków w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz poszczególne kontrole w przeliczeniu na; 1 km transektu ( ptaki stacjonarne ) lub godzinę obserwacji ( ptaki lecące );

4). Sugeruje się również badania w protokole MPPL:

a). celem tych badań jest poznanie składu gatunkowego i zagęszczeń poszczególnych gatunków ptaków wykorzystujących teren w okresie lęgowym w celu porównania zebranych wyników z uzyskanymi podczas badań MPPL w podobnych typach krajobrazu bądź w odniesieniu do konkretnego regionu Polski; opis zastosowań standardu metodycznego programu MPPL ( Chylarecki i inni 2006 ) – instrukcja liczeń terenowych, wyboru powierzchni próbnych oraz formularze liczeń są dostępne na stronie internetowej: http://www.monitoringptakow,gios.gov.pl/9,monitoring_pospolitych_ptakow_legowych_mppl.html;

b). powierzchnie próbne ( obejmujące teren inwestycji ): kwadrat 1 x 1 km, w obrębie której wytyczane są dwa równolegle transpekty o długości 1 km każdy, oddalone od siebie o około 500 m;

c) kontrole: 2 kontrole ( w odstępie około miesiąca ) w terminach 10 IV – 15 V ( I kontrola ) oraz 16 V – 30 VI ( II kontrola ), zgodnie z ustalonym standardem metodycznym MPPL; liczone są wszystkie ptaki widziane i słyszane zgodnie ze standardem metodycznym MPPL;

5). Należy opisać zastosowaną metodykę włącznie z podaniem dat i godzin obserwacji;

6). Długość monitoringu powinna wynosić minimum 1 rok, z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych’

1.13 w odniesieniu do monitoringu nietoperzy sugeruje się uwzględnienie opracowania „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” – wersja II z grudnia 2009r. rekomendowane przez Państwową Radę Ochrony Przyrody oraz Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy sporządzone przez zespół specjalistów z całej Polski, według aktualnego stanu wiedzy, wytycznych EUROBATS, krajowych uwarunkowań przyrodniczych, klimatycznych, prawnych, organizacyjnych i sprzętowych; wytyczne znajdują się pod następującym adresem: http:/www.nietoperze.pl/wiatraki-wytyczne-2009-II.pdf.

2). Oddziaływanie na klimat akustyczny – należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie;

3). Możliwości występowania konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia;

4). Możliwości kumulowania się przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami w rejonie jej realizacji.

 

Opublikowano: 17 sierpnia 2012 10:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 277310

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl