Zapytanie ofertowe na wyposażenie utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Szydłowie

Szydłowo 14.11.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie pracowni informatycznej w związku z realizacją zadania ”Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Gmina Szydłowo

  ul. Mazowiecka 61

  06-516 Szydłowo

  NIP 569-174-98-54

  Adres szkoły internetowej: www.szydlowo-maz.pl

  tel. Zamawiającego: 23 655 40 19

  e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl

 2. Określenie trybu zamówienia:

  Wartość zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 1843 z późn. zm.) nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

 3. Określenie przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie” w związku z realizacją zadania ”Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

  Szczegółowy wykaz i zakres zamówienia:

  Specyfikacja urządzeń – wyposażenie Pracowni Informatycznej - Językowej

  Ad 1.   Zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowych  -  szt. 1

  - komputer typu All in One

  - ekranie o przekątnej 23" lub więcej

  - matryca o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080

  - Dedykowany układ graficzny z 2 GB pamięci

  - porty:  USB 2.0  USB 3.0 Wejście HDMI   Czytnik kart 3 w 1 (SD, SDHC, SDXC)

    10/100/1000 LAN   Gniazdo audio/mikrofonowe

  - Pamięć operacyjna   minimum 8GB  typ DDR4

  - Pamięć masowa  minimum 1TB HDD lub SSD

  - WLAN  802.11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth® 4.0

  - wydajność procesora w testach PASSMARK CPU Mark Rating - MINIMUM 11000 punktów

  - bezprzewodowa słuchawka z mikrofonem  -  1 szt.

  Ad 2.    Monitor interaktywny 75”    -  szt. 1

  - rozdzielczość ekranu  4K/UHD (3840×2160

  - podświetlenie matrycy Direct LED

  - jasność minimum 300 cd/m2

  - wzmacniana szyba frontowa

  - dotyk  podczerwień – obsługa palec lub dowolny inny przedmiot

  - wejścia/wyjścia 

  HDMI ( 4K @ 60Hz )    USB 2.0 oraz 3.0    slot na komputer typu OPS wsparcie 4K

  Port LAN RJ45

  - Wbudowane głośniki o łącznej mocy min 2x10W.

  - Możliwość współdzielenia wyświetlanej treści z urządzeniami mobilnymi z systemem Android

  - Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitora interaktywnego w miejscu wskazanym przez dyrektora placówki oświatowej. Montaż ścienny w oparciu o dedykowany przez producenta uchwyt ścienny. Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania monitora. Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych (dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). Gwarancja producenta 5 lat

  Ad 3. Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem  -  24 szt.

  - typ  nauszne; bezprzewodowe; z wbudowanym mikrofonem

  - głośność minimum 100dB

  - pasmo przenoszenia minimum 20Hz - 20000Hz

  - komunikacja bezprzewodowa zasięg do 10m

  - czas pracy na baterii 6 godzin

  - Możliwość podłączenia jak zwykłe słuchawki w momencie wyczerpania baterii

  - Regulacja głośności na nauszniku

  Ad 4. Zestaw komputerowy dla ucznia -  24 szt.

  - komputer typu All in One

  - ekranie o przekątnej minimum 19” maximum 22”

  - matryca o rozdzielczości HD

  - porty:  USB 2.0  USB 3.0 Wejście HDMI   Czytnik kart 3 w 1 (SD, SDHC, SDXC)

   10/100/1000 LAN   Gniazdo audio/mikrofonowe

  - Pamięć operacyjna   minimum 4GB  typ DDR4

  - Pamięć masowa  minimum 250GB HDD lub SSD

  - WLAN  802.11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth® 4.0

  - Regulacja położenia ekranu w pionie

  - wydajność procesora w testach PASSMARK CPU Mark Rating - MINIMUM 5500 punktów

  Ad 5. Rejestracja na komputerach uczniowskich – udostępnione foldery-obejmuje 24 kanały

  Ad 6. Montaż i uruchomienie

  Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia, zestawy komputerowe, monitor interaktywny, słuchawki, zapewnia niezbędne okablowanie LAN ( patchcord ) uruchamia i przeprowadza instalację oraz aktywację oprogramowania.

  Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Wymaga się, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera oraz dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności.

  Okres gwarancyjny: 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia:

  Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.

  Miejsce realizacji zamówienia:

  Szkoła Podstawowa im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie ,ul. Szkolna 2, 06-516 Szydłowo

 5. Warunki płatności:

  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni. od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  Podstawą wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy.

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 1 wg załączonego wzoru

 2. kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub wydruk z CEIDG.

 1. Kryteria oceny oferty

 1. Kryterium oceny oferty i znaczenie tych kryteriów:

  Cena- 100%

 2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu.

 3. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

   

 1. Przygotowanie i składanie oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym . wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego.

 3. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: „Oferta na wyposażenie pracowni informatycznej w związku z realizacją zadania ”Utworzenie kompletnej multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty w Szydłowie” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

 4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

  ofertę.

 6.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 8. 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

  Ofertę należy złożyć do dnia 22 listopada 2019 r do godz. 10°° drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@szydlowo-maz.pl po przesłaniu proszę o telefon na numer 23 655 40 19 w celu potwierdzenia dostarczenia oferty.

 2. Miejsce i sposób uzyskania informacji.

  Wykonawca może zwrócić się do składającego zapytanie ofertowe o informację dotyczącą postępowania, kierując swoje zapylanie drogą elektroniczną na adres mailowy: sp.szydlowo@gmail.com lub telefonicznie 23 655 40 67 w godz. od 8:00 do 15:00 (pn -pt).

  Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: Pan Janusz Żuchowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

   

  Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

                   

 

 

Opublikowano: 14 listopada 2019 15:42

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty [22.57 KB]

Wyświetleń: 479

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl