Obwieszczenie o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                               Szydłowo, dn. 28 czerwca 2019 r.

GK.6220.1.2017.KT

 

 

OBWIESZCZENIE

 O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 28 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Szydłowo wydał decyzję znak GK.6220.1.2017.KT o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie trzech obiektów inwentarskich – kurników o obsadzie 40.000 szt. brojlera kurzego każdy na terenie działki nr ew. 116/4 w miejscowości Trzcianka-Kolonia, gmina Szydłowo”.

Niniejsza decyzja wraz z pozostałą dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Szydłowo, pok. nr 5, w godz. 8:00 – 15:00.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłowo www.bip.szydlowo-maz.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo i sołectw wsi Trzcianka oraz Trzcianka-Kolonia.

 

POUCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Opublikowano: 12 lipca 2019 10:49

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 263

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl