Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 28 czerwca 2019 r.

GK.6220.2.2018.KT(33)

 

 

OBWIESZCZENIE

 O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2019 r. została wydana przez Wójta Gminy Szydłowo decyzja znak GK.6220.2.2018.KT(32) o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – obory w systemie chowu rusztowego na działkach o nr ew. 236 i 237 w obrębie gruntów wsi Nosarzewo Polne, gmina Szydłowo, powiat mławski”.

Niniejsza decyzja wraz z pozostałą dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Szydłowo, pok. nr 5, w godz. 8:00 – 15:00.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłowo www.bip.szydlowo-maz.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo i sołectwa wsi Nosarzewo Polne.

 POUCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 04 lipca 2019 13:16

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 408

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl