Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szydłowo, dn. 28 czerwca 2019 r.

GK.6220.3.2016.KT

 

OBWIESZCZENIE

O ODMOWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”

zawiadamiam

że dnia 28 czerwca 2019 r. decyzją znak GK.6220.3.2016.KT, Wójt Gminy Szydłowo orzekł o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) i produkcji rocznej 3 075 552 szt. przy 6 cyklach produkcyjnych oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m³; budowie studni głębinowej do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody ok. 18 m³/h; budowie dróg o nawierzchni twardej o długości powyżej 1 km w obrębie Fermy Drobiu” na działkach o nr ewidencyjnym 592 obręb 2 we wsi Dębsk oraz 119 obręb 9 we wsi Marianowo na terenie gminy Szydłowo, powiatu mławskiego, województwa mazowieckiego.

Niniejsza decyzja wraz z pozostałą dokumentacją sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Szydłowo, pok. nr 5, w godz. 8:00 – 15:00.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szydłowo www.bip.szydlowo-maz.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo i sołectw wsi Dębsk, Pawłowo, Marianowo.

POUCZENIE


Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Stosownie do art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Wiesław Boczkowski

Opublikowano: 04 lipca 2019 13:08

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Wyświetleń: 203

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl