Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p/n „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo”

Szydłowo, dnia 09 października 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Szydłowo zaprasza do składanie ofert na wykonanie zadania p/n „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo”

 

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie ar.4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. Zamawiający

  Gmina Szydłowo, ul. Mazowiecka 61

  Tel. 023 655 40 19

  NIP 569-174-98-54 REGON 130378479

  e-mail: gmina@szydlowo-maz.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, a w szczególności:

  a)     dostawa i montaż urządzeń zgodnie ze specyfikacją,

  b)     przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych,

  c)      wykonanie dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, inwentaryzacja powykonawcza).W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 – Opis urządzeń edukacyjnych

Załącznik nr 2a – Generalne wymagania techniczne

 1. Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane pomoce edukacyjne.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zlecenia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.

 2. Zakończenie realizacji zamówienia: 20.11.2018r. Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

 3. Miejsca wykonania zamówienia: Gmina Szydłowo

   

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

        1.    Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a)   wykonali przynajmniej dwie dostawy urządzeń edukacyjnych do tworzenia baz edukacyjno – ekologicznych na kwotę min. 150 000,00 zł brutto każda, przez zamontowanie urządzeń edukacyjnych z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych o obłych krawędziach, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

b)   dysponują osobami z co najmniej ogólno-przyrodniczym wykształceniem wyższym do przygotowania merytorycznych opracowań i prowadzenia Warsztatów edukacyjnych.

 

 1. Dokumenty jakie należy złożyć w ramach oferty

 1. Formularz ofertowy – Zał. nr 3

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust. 2 pzp):

1)         wykazu wykonanych przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch ścieżek / baz edukacyjno – ekologicznych na kwotę min. 150 000,00 zł brutto każda z elementami obrotowymi urządzeń wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych o obłych krawędziach, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą UV bezpośrednio na aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotowych, z nadrukiem zabezpieczonym lakierem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1

2)         kart katalogowych wszystkich oferowanych urządzeń. Karta katalogowa musi zawierać:

a)     szczegółowy opis techniczny oferowanego produktu z podaniem wymiarów,

b)     informacje o użytych materiałach do produkcji  elementów ruchomych,

c)      zdjęcie (lub wizualizację) urządzenia,

d)     opis funkcjonalny z przedstawieniem celów edukacyjnych,

e)     informacje o zgodności z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart. Wszystkie karty katalogowe oraz towarzyszące im wizualizacje paneli dydaktycznych w grach edukacyjnych oraz tablicach muszą być czytelne celem umożliwienia oceny przydatności oraz poziomu merytorycznego danej oferty.

3)            wykazu osób, które prowadzić będą Warsztaty edukacyjne

4)            oświadczenia o posiadaniu prawach majątkowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 5

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia zarówno w zakresie konstrukcji jak też w zakresie rozwiązań merytorycznych były prezentowane na oddzielnych kartach katalogowych lub załącznikach do kart. Wszystkie karty katalogowe oraz towarzyszące im wizualizacje paneli dydaktycznych w grach edukacyjnych oraz tablicach muszą być czytelne celem umożliwienia oceny przydatności oraz poziomu merytorycznego danej oferty.

 1. Oświadczenie o posiadaniu prawach autorskich – Zał. nr 5

 

 1. Kryteria oceny oferty

 1. Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

  Cena – 100%

 2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu.

 3. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy przesłać na adres e- mailem gmina@szydlowo-maz.pl z dopiskiem oferta na wykonanie zadania p/n: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Szydłowo”, do dnia 15.10.2018, do godz. 09:00

   

 1. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia

 1. Osoba w Urzędzie Gminy do kontaktu: Renata Benecka

 2. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e- mail gmina@szydlowo-maz.pl

   

Opublikowano: 09 października 2018 11:17

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Szydłowo

Załączniki:

Kalkulacja uproszczona [9.04 KB]

Opis urządzeń [1.93 MB]

Wymagania techniczne [13.74 KB]

Formularz ofertowy [14.12 KB]

Wzór umowy [20.57 KB]

Prawa autorskie [13.79 KB]

Protokół z wyboru oferty [424.99 KB]

Wyświetleń: 114

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl