Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Wójt Gminy Szydłowo informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szydłowo
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018.

 

I.                    Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018.

 

II.                   Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

- rozpoczęcie –     09.10.2017r.

- zakończenie –    23.10.2017r.

 

III.                Uczestnicy:

a)      Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Szydłowo;

b)      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Szydłowo.

 

IV.                Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

 

Urząd Gminy Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

 

V.                  Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a)      Uwagi i opinie dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Szydłowo należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo;

b)      Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem;

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

c)       Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

- przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.


 

 

FORMULARZ KONSULTACJI

projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowej

 

 

1.                  Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.                  Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie programu, który wymaga zmiany (należy wpisać dosłowne brzmienie przepisu)        

§………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………

 

3.                  Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w punkcie 2 wpisać należy NOWY PRZEPIS)         

………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4.                  Uzasadnienie proponowanych zmian          

………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

                     ------------------------------------------------                                                                        

                     ------------------------------------------------

                     ------------------------------------------------

                     ------------------------------------------------                                 ------------------------------------

Organizacja lub podmiot składający formularz                                    Podpisy osób reprezentujących

Opublikowano: 09 października 2017 09:05

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Projekt programu [20.38 KB]

Wyświetleń: 376

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom-jst.pl