Umowa partnerska Nr 123/ES/ZS/D-POKL/14

stanowiąca integralną część „Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia ozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość

 

Projekt- „Moja przyszłość

Gmina Szydłowo z przyjemnością informujemy, że od września 2014r realizowany będzie w Szkołach Podstawowych oraz w  Gimnazjum Publicznym projekt województwa  mazowieckiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 98.040,00 zł.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe.

Działania obejmą:

- prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na następujące bloki tematyczne: zajęcia z nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

- zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,

- zakup materiałów edukacyjnych (książki, pomoce).

Zajęcia realizowane będą przez wyłonioną w każdej szkole grupę projektową liczącą do 25 osób. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu będzie twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe — Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Staramy się, aby we wszystkich szkołach, we wszystkich oddziałach, wszystkie dzieci miały równe szanse, bo dobra szkoła to rzetelna podstawa na całe życie. Dzięki kolejnym projektom Nasze przedszkole i szkoły wzbogacają się o pomoce dydaktyczne, dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych. Liczymy, że efekty projektów będą widoczne jeszcze długo po ich zakończeniu. Oświata boryka się z wieloma problemami, ale pozyskiwanie środków zewnętrznych powoduje, iż z każdym rokiem szkolnym Nasze placówki są lepiej wyposażone, coraz bardziej nowoczesne, a uczniowie uzyskują lepsze wyniki w nauce i odnoszą liczne sukcesy.

Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy efektywnie pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne dla Naszych szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Szydłowo

Realizacja: IDcom.pl